Privacy

PRIVACYVERKLARING

Wat doen we met je gegevens?

Algemeen

De website www.SocialeMediaCoach.nu (hierna: “SocialeMediaCoach”) behoort toe aan SocialeMediaCoach.nu. SocialeMediaCoach is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51952572.
SocialeMediaCoach is gevestigd in Biddinghuizen op de Wentelploeg 11R en wordt vertegenwoordigd door Maringa Emons.
Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 06-23 23 51 14 en via Maringa@SocialeMediaCoach.nu.
In deze Privacy verklaring is beschreven hoe SocialeMediaCoach de persoonsgegevens van jou als bezoeker/gebruiker van SocialeMediaCoach.nu verwerkt en beschermt. Deze Privacy verklaring is van toepassing op SocialeMediaCoach, ongeacht de wijze waarop jij toegang hebt verkregen, en alle daaraan verbonden diensten.

SocialeMediaCoach verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers van de website met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SocialeMediaCoach is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. SocialeMediaCoach garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van op jou als bezoeker /gebruiker van de website. Dat betekent dat SocialeMediaCoach van zichzelf als ook van haar samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangt bij het bewaken van persoonsgegevens.

SocialeMediaCoach beschikt niet over een functionaris van gegevensbescherming en is hiertoe ook niet verplicht.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, je instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent – op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server.
Je kunt deze cookies uitzetten via je browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SocialeMediaCoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit doet SocialeMediaCoach om het gebruik van de website zo goed mogelijk op jou als bezoeker/gebruiker van de website af te stemmen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen
  • Internetbrowser en apparaat type

Indien je gebruik maakt van de dienstverlening van Gravatar.com en je hebt er voor gekozen om als Gravatar toe te voegen een portret van jou als persoon, dan zal dit portret verschijnen bij de reactie op het blog op de Website. SocialeMediaCoach zal dit portret niet verwerken met het oog op unieke identificatie van jou
als persoon. Het portret is dan ook geen bijzondere persoonsgegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maringa@socialemediacoach.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SocialeMediaCoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

SocialeMediaCoach kan hiervoor aanvullende persoonsgegevens verkrijgen van jou, als je vervolgens gebruik maakt van de dienstverlening van SocialeMediaCoach. Dit betreffen gegevens die jij uit eigen beweging aan SocialeMediaCoach verstrekt en gegevens waarover SocialeMediaCoach de beschikking krijgt als gevolg van de dienstverlening.
SocialeMediaCoach bewaart de gegevens van jou niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van SocialeMediaCoach of zolang SocialeMediaCoach wettelijk daartoe verplicht is. Voorbeelden van vertrouwelijke gegevens (waaronder tevens persoonsgegevens) die SocialeMediaCoach kan vragen zijn FTP gegevens,
inloggegevens social media, (inlog) gegevens website(s) van gebruiker, (inlog) gegevens webhosting, (inlog) gegevens google accounts, (inlog) gegevens Paypal en (inlog) gegevens Mollie. Indien SocialeMediaCoach bij de uitvoering van deze dienstverlening kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, ben je er bij de verstrekking van deze gegevens aan SocialeMediaCoach zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die SocialeMediaCoach niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan SocialeMediaCoach over te dragen.
Dit geldt onverminderd de verplichting voor SocialeMediaCoach om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

SocialeMediaCoach verzamelt verder geen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG of bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 AVG.

Op de Website zijn links opgenomen naar andere websites. SocialeMediaCoach is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijst SocialeMediaCoach je naar de betreffende websites.

Geautomatiseerde besluitvorming

SocialeMediaCoach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SocialeMediaCoach) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SocialeMediaCoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. SocialeMediaCoach zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het volgende bewaartermijn wordt gehanteerd: maximaal 7 jaar bij aankopen i.v.m. bewijsplicht Belastingdienst.
Bij e-mailverkeer wordt een periode van 3 maanden aangehouden bij geen interactie.

Delen van persoonsgegevens met derden

SocialeMediaCoach verstrekt uitsluitend aan derden als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– bank, vanwege de verwerking van betalingen
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SocialeMediaCoach gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SocialeMediaCoach gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

SocialeMediaCoach maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van de Website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan SocialeMediaCoach ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan SocialeMediaCoach haar Website aanpassen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vimeo

SocialeMediaCoach maakt gebruik van Vimeo om meer te weten te komen over het gebruik van de website. Vimeo plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Vimeo opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Vimeo voor meer informatie.

De door het cookie verzamelde gegevens worden door Vimeo geanalyseerd en de resultaten worden aan SocialeMediaCoach ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan SocialeMediaCoach haar Website aanpassen. Vimeo mag deze informatie aan derden verschaffen indien Vimeo hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Vimeo verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Vimeo op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door SocialeMediaCoach in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één mijn producten en/of diensten en in de toekomst geen emails van mij wilt ontvangen kun je ten alle tijden gemakkelijk uitschrijven door middel van de link onderaan de email.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SocialeMediaCoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maringa@socialemediacoach.nu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wijzigingen

SocialeMediaCoach behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy en Cookie Verklaring. SocialeMediaCoach adviseert daarom regelmatig deze Privacy en Cookie Verklaring te raadplegen voor een update.

Vragen?

Vragen of opmerkingen over deze Privacy en Cookie Verklaring kun je een e-mailbericht zenden aan: AVG@socialemediacoach.nu.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Meld je dan eerst bij SocialeMediaCoach. Mochten we er dan niet onderling binnen een redelijke termijn uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

CONTACT

Ik help je graag!

KvK nummer

51 95 25 72

FB Icon met link naar mijn pagina op fb Pinterest icon met link naar mijn account Instagram ico met link naar mijn account Snapchat icon met link om mij toe te voegen YouTube icon met link naar mijn youtube kanaal LinkedIn icon met link naar mijn profiel Twitter icon met link naar mijn account