Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Algemene voorwaarden

 • Artikel 1. Definities

  • 1.1. SocialeMediaCoach.nu: eerder bekent als het bedrijf VME webDesign & social media, gevestigd aan de Parallelweg 26-62, 3849 MN Hierden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51952572
  • 1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met SocialeMediaCoach.nu een Overeenkomst heeft afgesloten.
  • 1.4. Opdracht: Een project, werkzaamheid, opdracht, levering of dienst die Opdrachtgever wil laten verrichten door SocialeMediaCoach.nu
  • 1.5. Overeenkomst: De overeenkomst tussen SocialeMediaCoach.nu en Opdrachtgever krachtens welke SocialeMediaCoach.nu één of meer Opdrachten zal uitvoeren.
  • 1.6. Partij: Iedere partij bij de Overeenkomst.
  • 1.7. Website: www.SocialeMediaCaoch.nu
 • Artikel 2. Overeenkomst

  • 2.1 SocialeMediaCoach.nu hanteert voor iedere Opdracht een aparte Overeenkomst waarin wordt aangegeven wat zij onder de Opdracht(en) verstaat, welke specifieke voorwaarden van toepassing zijn en welk bedrag bij aanvaarding van de Overeenkomst verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de Overeenkomst aangegeven omschrijving van de Opdracht(en) is bindend.
  • 2.2. Een aanbieding van SocialeMediaCoach.nu is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door SocialeMediaCoach.nu, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
  • 2.3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft SocialeMediaCoach.nu het recht de prijzen hierover aan te passen.
  • 2.4. Uitsluitend door schriftelijke aanvaarding van de Overeenkomst door Opdrachtgever komt de Overeenkomst tot stand.
  • 2.5. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • 2.6. Bepalingen of voorwaarden, gesteld door Opdrachtgever, die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden dan wel de Overeenkomst zijn voor SocialeMediaCoach.nu alleen bindend indien en voor zover deze door SocialeMediaCoach.nu uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Artikel 3. Uitvoering van een Opdracht

  • 3.1. SocialeMediaCoach.nu zal zich inspannen dat een Opdracht/Overeenkomst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
  • 3.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SocialeMediaCoach.nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan SocialeMediaCoach.nu worden verstrekt. Daarnaast verplicht Opdrachtgever zich aan SocialeMediaCoach.nu de (eventuele) werkruimte, hulpmiddelen en/of informatie te verschaffen, die nodig is voor een juiste uitvoering van de Opdrachten.
  • 3.3. Partijen wijzen in de Overeenkomst ieder een contactpersoon aan die wordt belast met de communicatie tussen Partijen.
 • Artikel 4. Levertijden en duur

  • 4.1. Door SocialeMediaCoach.nu opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. SocialeMediaCoach.nu is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
  • 4.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • 4.3. De duur van de Overeenkomst wordt in de Overeenkomst aangegeven.
  • 4.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft SocialeMediaCoach.nu het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van SocialeMediaCoach.nu op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
  • 4.5. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in de artikelen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
   • openstaande vorderingen/betalingen (artikel 5);
   • geheimhouding (artikel 6);
   • aansprakelijkheid (artikel 7).
 • Artikel 5. Tarieven en Betaling

  • 5.1. Alle tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  • 5.2. Alle tarieven op documentatie van SocialeMediaCoach.nu zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  • 5.3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat SocialeMediaCoach.nu gerechtigd is, schriftelijk, op een termijn van ten minste één (1) maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
  • 5.4. Ondanks het bepaalde in het vorige lid is SocialeMediaCoach.nu, zonder mededeling of mogelijk tot beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever, gerechtigd haar prijzen en tarieven per 1 januari en 1 juli van enig kalenderjaar te verhogen met eenzelfde percentage als waarmee de Prijsindex Softwareconsultancy van het CBS, op die datum zal zijn gestegen sinds de laatste tariefsaanpassing c.q. de aanvang van de Overeenkomst.
  • 5.5. Alle facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen dertig dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van SocialeMediaCoach.nu. Betaling op andere wijze is slechts toegestaan als daarvoor door SocialeMediaCoach.nu schriftelijk toestemming is verleend.
  • 5.6. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door SocialeMediaCoach.nu.
  • 5.7. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan SocialeMediaCoach.nu nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan SocialeMediaCoach.nu de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.
  • 5.8. Indien betaling niet binnen de in artikel 5 lid 5 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
  • 5.9. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, te weten de hoofdsom plus de voorgenoemde vertragingsrente.
  • 5.10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  • 5.11. Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting(en), volgens dit artikel, voldoet heeft SocialeMediaCoach.nu voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
  • 5.12. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het aan SocialeMediaCoach.nu verschuldigde bedrag te verrekenen met vorderingen op SocialeMediaCoach.nu.
 • Artikel 6. Geheimhouding

  • 6.1. Partijen verplichten zich over en weer tot volstrekte geheimhouding van al hetgeen aan één van hen over de bedrijfsvoering van de wederpartij bekend zou worden, en waarvan de vernemende Partij kan of behoort te weten dat zulks als vertrouwelijk dient te worden beschouwd, waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden.
  • 6.2. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • Artikel 7. Aansprakelijkheid

  • 7.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming van SocialeMediaCoach.nu is SocialeMediaCoach.nu slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van SocialeMediaCoach.nu voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet/winst. SocialeMediaCoach.nu is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, dan wel een account of misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door haar gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
  • 7.2. De door SocialeMediaCoach.nu te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van die Overeenkomst door SocialeMediaCoach.nu aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting) met een maximum van € 10.000, -. De in dit artikel bedoelde bedragen en tarieven worden verminderd met door Opdrachtgever bedongen en door SocialeMediaCoach.nu verleende crediteringen.
  • 7.3. In geval van een onrechtmatige daad van SocialeMediaCoach.nu is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 500.000, – per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
  • 7.4. In geval van een onrechtmatige daad van SocialeMediaCoach.nu is SocialeMediaCoach.nu aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer of ondergeschikte. De schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan € 500.000, – per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Voor andere schade sluit SocialeMediaCoach.nu haar aansprakelijkheid ex art. 6:170 B.W. uitdrukkelijk uit.
  • 7.5. Aansprakelijkheid van SocialeMediaCoach.nu voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in de art. 8.3 en 8.4 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan, of een dergelijk beroep door de rechter in strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt bevonden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting), bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan, of – bij gebreke daarvan – de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 10.000, -.
  • 7.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, met een maximum van twee maanden, de schade per aangetekend schrijven aan SocialeMediaCoach.nu heeft gemeld.
  • 7.7. Opdrachtgever vrijwaart SocialeMediaCoach.nu voor alle schade die SocialeMediaCoach.nu mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door SocialeMediaCoach.nu geleverde goederen of verrichte Opdrachten, daaronder mede begrepen:
   • schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van SocialeMediaCoach.nu die ter beschikking is gesteld van Opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
   • schade die het gevolg is van onveilige situaties in diens bedrijf, woonruimte of andere plaats van uitvoering van de overeenkomst of van handelen of nalaten van Opdrachtgever, daaronder begrepen het zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door SocialeMediaCoach.nu verstrekte kennis, informatie, producten en zaken die door SocialeMediaCoach.nu zijn geleverd;
   • schade die het gevolg is van een gebrek in door SocialeMediaCoach.nu geleverde zaken die door Opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
  • 7.8. SocialeMediaCoach.nu is niet aansprakelijk voor enige vorm van overlast of schade tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden in het operationeel functioneren van het bedrijf van Opdrachtgever.
 • Artikel 8. Overmacht

  • 8.1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  • 8.2. De Overeenkomst mag worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
  • 8.3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
   • een oorzaak gelegen in bij diegene van wie SocialeMediaCoach.nu afhankelijk is bij het uitvoeren van de Overeenkomst, zoals toeleveranciers en externe dienstverleners;
   • vertraagde levering of verlening van door SocialeMediaCoach.nu tijdig bestelde materialen of verzochte diensten;
   • storingen in de telecommunicatie infrastructuur;
   • transportmoeilijkheden
   • ;

   • storingen in het bedrijf van SocialeMediaCoach.nu, die buiten haar schuld zijn ontstaan;
   • brand of andere vernielingen;
   • werkstaking;
   • oproer;
   • maatregelen van overheidswege;
   • staat van beleg;
   • nucleaire ongevallen;
   • mobilisatie;
   • oorlog of oorlogsgevaar.
 • Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

  • 9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij SocialeMediaCoach.nu.
  • 9.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
  • 9.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
  • 9.4. Het is SocialeMediaCoach.nu toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien SocialeMediaCoach.nu door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
  • 9.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, – per inbreukmakende handeling betalen aan SocialeMediaCoach.nu, onverminderd het recht van SocialeMediaCoach.nu om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
 • Artikel 10. Wijzigen van de voorwaarden

  • 10.1. SocialeMediaCoach.nu behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  • 10.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische of schriftelijke berichtgeving aan Opdrachtgever. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  • 10.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 • Artikel 11. Slotbepalingen

  • 11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • 11.2. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten of verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen.
  • 11.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Harderwijk.